Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
mag. psych. Lea Andreis e-mail 207
mag. psych. Katarina Jelić e-mail 206
mag. psych. Jelena Jureta e-mail  
dr. sc. Dunja Jurić Vukelić 245-7611 7611 e-mail 207
dr. sc. Vanja Kopilaš e-mail 206
mag. psych. Dora Korać e-mail  
mag. psych. Ana Petak 245-7620 7620 e-mail 206
mag. psych. Klara Saganić 245-7655 e-mail Knjižnica S2
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin 245 7611 7611 e-mail 207
predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
pred. Lucijan Šupljika Gabelica e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec 245 7661 7661 e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Lovorka Brajković 245-7620 7620 e-mail  
doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić 245-7619 7619 e-mail  
doc. dr. sc. Jelena Maričić e-mail  
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac e-mail  
doc. dr. sc. Dario Vučenović +003851 2457 637 e-mail 25

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
dipl. psih. Antoana Bagarić Mišić  
dr. sc. Iva Černja Rajter 245-7655 7655 e-mail Knjižnica S2
mag. Nenad Jakšić e-mail  
dr. sc. Zlatica Kozjak Mikić e-mail  
mag. psych. Ana Raguž  
mag. psych. Iva Tadić e-mail  
dr. sc. Danijela Žakić-Milas e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander e-mail  
prof. dr. sc. Josip Burušić e-mail  
prof. dr. sc. Renata Franc e-mail  

naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec 014886819 e-mail  
prof. dr. sc. Goran Milas e-mail  
prof. dr. sc. Boris Mlačić e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Karlović e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Toni Babarović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Petrana Brečić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić 099 4629 777 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza e-mail  
izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ines Sučić 01/ 4886 819 e-mail Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
pred. Martina Benković  
pred. dr. sc. Natalija Ćurković e-mail  

naslovni viši predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Zoran Komar e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nadica Buzina e-mail  
doc. dr. sc. Domagoj Vidović e-mail  
doc. dr. sc. Anđelko Vidović e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ante Tvrdeić e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ana Matošić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ana Sušac e-mail  
izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Sanja Darmopil 245-7619 7619 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Deskriptivna statistika
1,0,0
2
INFO
Developmental neurobiology
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Diferencijalna psihologija
0,0,0
5
INFO
Društveni menadžment
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Eksperimentalne metode
1,0,0
4
INFO
Emocije
1,1,0
5
INFO
Faktorska analiza
1,0,0
2
INFO
Forenzička psihologija
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Grupni procesi i utjecaji
1,0,0
2
INFO
Inferencijalna statistika
1,0,0
3
INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
4
INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
3
INFO
Izrada psihologijskoga istraživanja
0,0,0
2
INFO
Klinička psihodijagnostika
1,0,0
1
INFO
Kognitivna psihologija
1,0,0
1
INFO
Kvalitativne metode
1,0,0
6
INFO
Metodika nastave psihologije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Mjerenje u psihologiji
1,0,0
3
INFO
Modeli analize varijance
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Motivacija
1,0,0
4
INFO
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Nasilje nad djecom i među djecom
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Neeksperimentalne metode
1,0,0
5
INFO
Neurobiologija normalnoga ponašanja
0,0,0
3
INFO
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Neurofarmakologija
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Opća psihopatologija
1,0,0
5
INFO
Osnove biološke psihologije
1,0,0
2
INFO
Osnove socijalnoga ponašanja
1,0,0
6
INFO
Osnove stanične biologije i genetike
1,0,0
1
INFO
Palijativna skrb
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Percepcija
1,0,0
1
INFO
Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
1,0,0
3, 4
INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Praktikum biološke psihologije
0,0,0
3
INFO
Praktikum iz istraživačkih metoda
1,0,0
6
INFO
Priprema preventivnih programa
0,0,0
3
INFO
Procjena i mjerenje ličnosti
1,0,0
3
INFO
Psihofizika i biofizika
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija djetinjstva i adolescencije
1,0,0
4
INFO
Psihologija izbora zanimanja
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Psihologija komunikacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija ličnosti
0,0,0
1
INFO
Psihologija medija i masovne komunikacije
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Psihologija menadžmenta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija obrazovanja
1,0,0
2
INFO
Psihologija odrasle dobi i starenja
1,0,0
5
INFO
Psihologija oglašavanja
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija ovisnosti
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija pamćenja
1,0,0
3
INFO
Psihologija ponašanja u organizaciji
1,0,0
1
INFO
Psihologija rada
1,0,0
6
INFO
Psihologija spolnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Psihologija športa i vježbanja
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija učenja
1,0,0
4
INFO
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Psihologijska etika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Psihološko savjetovanje
1,0,0
3
INFO
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću
1,0,0
3, 4
INFO
Psihoterapijski pravci
1,0,0
2
INFO
Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Rad s grupama
0,0,0
3, 4
INFO
Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Razvojne poteškoće djece i mladih
0,0,0
3, 4
INFO
Razvoj u društvenom kontekstu
0,0,0
3
INFO
Regresijska analiza
1,0,0
1
INFO
Socijalna spoznaja i percepcija
1,0,0
1
INFO
Specifična psihopatologija
1,0,0
6
INFO
Studentska praksa
1,0,0
3, 4
INFO
Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Teorija psihologijskih testova
1,0,0
2
INFO
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
0,0,0
6
INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1
INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2
INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3
INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4
INFO
Upravljanje ljudskim potencijalima
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Uvod u kliničku psihologiju
1,0,0
6
INFO
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u razvojnu psihologiju
0,0,0
3
INFO
Uvod u socijalnu psihologiju
1,0,0
5
INFO
Uvod u znanstvenoistraživački rad
1,0,0
1
INFO
Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju
0,0,0
3
INFO
Vještine u pružanju psihološke pomoći
1,0,0
3, 4
INFO
Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Zdravstvena psihologija
1,0,0
3
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS