Akademska postignuća

Opća postignuća studija demografije i hrvatskoga iseljeništva

Razviti znanje o demografskoj uvjetovanosti ukupnoga razvoja, zajedno sa sposobnošću raščlambe dotične problematike, razumijevanjem iseljeničkoga potencijala pokazati i dokazati njegovu važnost za Hrvatsku i temeljnim pristupima iz područja društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanstvenih područja rasvijetliti razvojni koncept utemeljen na stanovništvu.

Osposobiti sve polaznike za terminološko razumijevanje demografskih i iseljeničkih pojmova i njihovo korištenje u stručno-znanstvenoj i javnoj eksplikaciji problematike i posebno za primjenu analitičkih metoda i projekcijskih modela pri rješavanju problema i razvojnom planiranju.

Podizati znanja, sposobnosti i razumijevanja ključnoga i funkcionalnoga odnosa između struktura i kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i zemljopisnih zakonitosti i procesa te iseljeničkoga gospodarskoga, financijskoga, akademskoga, demografskoga i svakoga drugoga bogatstva i ukupnoga razvoja Hrvatske.

Omogućiti studijskim akademskim pristupom razvitak raščlambenoga, projekcijskoga, studioznoga, kritičkoga, odgovornoga, znanstveno neovisnoga i uopće vrijednosnoga mišljenja o demografskoj i iseljeničkoj problematici u kontekstu demografskoga, gospodarskoga, prostornoga, društvenoga, političkoga i ukupnoga razvoja Hrvatske i cjelokupne hrvatske populacije.

Programski i studijski omogućiti razvoj potrebnih stručno-znanstvenih umijeća, vještina i sposobnosti kojim će se trajno pridonositi učinkovitosti djelatnosti vezanih za demografski i iseljenički vrijednosni sustav, zapošljavanjem nakon završetka studija podizati stručno-znanstvenu odgovornost i osobito trajno pridonositi nacionalnim i narodnim razvojnim koncepcijama sukladno ukupnom hrvatskom prostornom i populacijskom bogatstvu.

Razvijati i omogućavati spoznajne i operativne vještine, osposobljenost i spremnost za uspješno i stručno-znanstveno utemeljeno provođenje fundamentalnih i empirijskih istraživanja bitnih za razvojne koncepcije, domovinsku sigurnost, strateško pozicioniranje i javno prezentiranje objavljivanjem istraživačkih rezultata u znanstvenim časopisima i na nastupima iz studijskoga predmetnoga područja.

 

Spoznajna

Planirati, koncipirati, predlagati, provoditi i javno analitički obrazlagati potrebu izrade i važnost znanstvenih studija, elaborata i sličnih dokumenata iz demografske i iseljeničke problematike, utemeljenih na novim podatcima što ih kontinuirano predočuju službene državne statistike te statistike Ujedinjenih naroda i Europske unije.

Teorijski i operativno uobličiti, postaviti i potvrditi relevantna istraživanja hrvatske domicilne (u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini) i iseljeničke populacije s hipotezama utemeljenim na prethodnim istraživanjima i zakonitostima i ukupnoj dosadašnjoj znanstvenoj spoznaji.

Razviti teorijski pristup i metodološki sustav (znanstvene metode i znanstvena tehnologija rada) potreban u demografskim istraživanjima i istraživanjima hrvatskoga iseljeništva diljem svijeta u službi suočavanja s demografskom negativnom stvarnošću i potrebnom strateškoga odlučivanja i postupanja.

Dohvaćati, razumijevati, tumačiti, projicirati i uopće analitički se služiti podatcima o hrvatskom i svjetskom stanovništvu i iseljeništvu, uključujući kvalitativne i kvantitativne pokazatelje, sve relevantne rezultate istraživanja i znati javno raspraviti i obraniti njihovu valjanost, potrebu i objektivnost.

 

Kompetencijska

Dosegnuti i razviti osposobljenost za znanstvenu konceptualizaciju teme te pisanje i izlaganje znanstvenih radova na znanstvenim i ostalim javnim skupovima demografske i iseljeničke problematike. Steći snagu za uvjeravanje sustava koji donosi odluke o važnosti demografskih i iseljeničkih sadržaja u svim razvojnim koncepcijama i djelatnostima.

Znati i moći s razine znanstvene relevantnosti napisati, obraniti i predočiti izvješća o demografskim i iseljeničkim sadržajima, tijekovima, vezama i odnosima u službi predviđanja i modeliranja hrvatske budućnosti te predlagati odgovarajuća politička i pravna rješenja.

Osposobiti sve studijske korisnike za rad sa statističkim, kvantitativnim, grafičkim i geografskim (GIS-sustavom, kartografskim i inim) programskim paketima i njihovom primjenom na demografski i iseljenički predmetni interes, ukupnu problematiku stanovništva i ukupni hrvatski domicilni i iseljenički potencijal.

 

Operativna

Razviti kod studenata sposobnost uočavanja, prepoznavanja, pojašnjavanja, provođenja i dokazivanja potrebe razmatranja stanovništva i iseljeništva u službi društvenoga i političkoga odlučivanja.

Dosegnuti potrebnu analitičnost u istraživačkom postupku kako bi se bez sumnje i interesnoga pristupa studijske ukupne sposobnosti vrjednovale u interesu ukupne hrvatske populacije.

Razviti osjećaj sigurnosti i ispravnosti u istraživačkom postupku kako bi se temeljna uvjetovanost stanovništva, iseljeništva i gospodarstva jednostavnije dokazala, pokazala i rješavala.

 

Prosudbena

Posebna se pozornost tijekom studija pridaje završnim analitičko-znanstvenim postupcima predviđanja i modeliranja budućnosti. Prosudba na temelju osnovnih analitičkih rezultata vezanih za stanovništvo i iseljeništvo jedino i može završiti istraživačkim i visokoobrazovnim postupkom.

Razvijanje prosudbenih mogućnosti tijekom i po završetku studija smatra se jednom od temeljnih akademskih sposobnosti, a prosudba težine problema za današnju razinu demografskih negativnosti i iseljeničke razdvojenosti od matične zemlje osobito je važna.

 

Vrijednosna

Pridonositi izgradnji osobnosti studenata, napose razvijajući vrijednosni sustav, jer bez definiranja hrvatskih identitetskih vrijednosti u okviru ukupne hrvatske populacije, ni u akademskim ni u općedruštvenim okvirima nije moguć napredak u razmatranju i usmjeravanju demografske i iseljeničke problematike.

Razmatrati, prepoznati, odrediti i uopće baviti se etičkim i bioetičkim pitanjima u demografskim i iseljeničkim istraživanjima vrijednosno je obilježje samoga studija i jedno od konačnih usvojenih postignuća studija na pojedinačnoj i zajedničkoj razini.

Pregledno obuhvatiti i razviti kritički odnos prema statističkim i ostalim podatcima i literaturi relevantnoj za istraživanja stanovništva i hrvatskoga iseljeništva i svih struktura koje oni oblikuju u prostoru, vremenu, društvu, gospodarstvu i brojnim djelatnostima.

Usporediti vrijednosti i procijeniti mogućnosti različitih metoda koje se rabe u stručno-znanstvenim istraživanjima stanovništva i iseljeništva u planskoj i razvojnoj službi.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic